عشق مثل سیمان خیسه هر چی بیشتر بمونی
رفتنت سخت تر میشه و اگر رفتی جای پاهات برای همیشه میمونه

دوست دارم نظراتت همتونو بدونم